post

فیلم پاندول موجی – فیزیک

پاندول موجی متشکل از تعدادی گوی های آویخته می باشد که به علت یکسان نبودن طول نخ ها، دارای نوسان های متفاوت می باشند. این امر باعث می شود که گوی ها با نظم ویژه ای نسبت به هم حرکت کرده و تولید موج نمایند. ببینید: